Ode to Armenia (Hymn)

[Flag of Armenia]

Ձոն Հայաստանին

Words, © copyright Babken Araratyan. Music, © copyright Keith Hearne. Խոսք՝ Բաբկեն Արարատյան ©  Երաժշտություն՝ Քիյս Հերն ©

Also see Youtube slide-show with this new hymn/anthem (short version). Click:    http://www.youtube.com/watch?v=7fhR2TZnI4g

Demo recordings:

Click here to listen to: Ode to Armenia (SHORT version)Singers: Baritone, Aris Nadirian; Alto, Anais Heghoyan.Լսել դեմո Կարճ տարբերակը (Սինթեզված երաժշտությունը ձայների ուղղեկցությամբ)

Click here to listen to: Ode to Armenia (LVS) (LONG VERSION) – Shortened here to maintain sound quality within 8Mb. The voice section is exactly the same as in the Short version. Singers: Baritone, Aris Nadirian; Alto, Anais Heghoyan. Լսել դեմո Երկար տարբերակը (Սինթեզված երաժշտությունը ձայների ուղղեկցությամբ)

There are two versions of the piece – a Long version (lasting 4¾ minutes) and a Short version, having a duration of 3 minutes. Both versions start with powerful chords – declaring ‘Hay-a-stan’ (Armenia). The Long version starts gently before bursting into a musical representation of the great symbols of Armenia – the two peaks of Mount Ararat. Punctuated notes climb and fall, twice, corresponding to the two shapes. From here on, both versions are the same.

A baritone (A2 to E4) voice proudly sings of the history of the nation. The tune is very powerful, melodic, and expressive. A female Alto (A3 to E5) encourages Armenia to move to a brighter future based on its ancient, proud past . Finally, both voices join in a call to overcome the tragic past and look forward to brighter days ahead.  The piece finishes strongly, with drums and cymbals.

Այս ստեղծագործությունն ունի երկու տարբերակ՝ երկար (4:45 րոպե տեւողողությամբ) եւ կարճ, որի  տեւողությունը 3 րոպե է: Երկու տարբերակն էլ սկսվում են հզոր ակկորդներից՝ ազդարարելով «Հա-յաս-տան»: Երկար տարբերակը այնուհետեւ մեղմորեն շարունակվում է՝ նախքան անցումը Հայաստանի մեծագույն խորհրդանիշների՝ Արարատ լեռան երկու գագաթների երաժշտական պատկերմանը: Շեշտադրումը երկու անգամ բարձրանում եւ իջնում է, ինչը համապատասխանում է Արարատ լեռան երկակի ձեւին: Այդ պահից երկու տարբերակները միանման են ընթանում. բարիտոնը (A2 մինչեւ E4)  երգում է երկրի պատմության մասին: Մեղեդին չափազանց հզոր է, մեղեդային եւ արտահայտիչ: Կանացի ալտ ձայնը (A3 մինչեւ E5) քաջալերում է Հայաստանին առաջ շարժվել դեպի պայծառ ապագա՝ հիմնված բազմադարյան հպարտ անցյալի վրա: Ստեղծագործության վերջում երկու ձայները միասին հորդորում են հաղթահարել տխուր անցյալը եվ առաջ նայել լուսավոր օրերի սպասումով: Ձոնն ավարտվում է հզոր՝ թմբուկների եւ ծնծղաների հարվածների ներքո:

All downloads here are FREE, however a public performance of ANY kind must involve the usual fees of the PRS (Performing Rights Society www.prsformusic.com). The music must not be altered in any way. Բոլոր ներբեռնումներն այստեղ անվճար են, սակայն ցանկացած հրապարակային կատարումը կառաջացնի PRS-ի (Performing Rights Society – www.prsformusic.com) սովորական պարգեւավճար վճարելու պարտականություն:

SHORT VERSION SCORE:

View/download the complete orchestral score (A4 size): ScoreA4

View/download the complete orchestral score (A3 size): ScoreA3

Click for instrumental & vocal parts: Parts. (Short version)

The scores must not be altered in any way.

LONG VERSION SCORE:

View/download the complete orchestral score (A4 size): Score-A4

View/download the complete orchestral score (A3 size): Score-A3

Click for instrumental & vocal parts: Parts. (Long version)

The scores must not be altered in any way.

***

CHOIR VERSION:

View/download a CHOIR version of this anthem:Armenian Hymn – Second version – soloists choir only – original key – SCORE A4

 

ADDITIONAL ITEMS:

View the words of the Ode – in Armenian: Ode to Armenia

View photos of Babken Araratyan & Keith Hearne: Photos

View relevant article from Yerevan Magazine (November 2009): Yerevan Mag

View photo of recording session of the piece: Recording studio

******

view

Mount Ararat with the Khor Vira (Խոր Վիրապ) meaning deep pit monastery in the foreground.

 

 

 

(Photo © copyright Gohar Sisakyan)